Cele główne

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej  rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym  poprzez rozpowszechnienie stosowania metod pracy asystenta rodziny w publicznych instytucjach pomocy społecznej.

 Cele szczegółowe projektu:

 

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych przedstawicieli zawodów społecznych z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod w pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym
 •  Przygotowanie nowej, adekwatnej do współczesności formy wsparcia środowiskowego adresowanej do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dostosowanie metod i technik stosowanych w procesie pomagania do uwarunkowań i praktyk publicznych instytucji pomocowych
 •  Dodatkowo przewidujemy wielowymiarowe oddziaływanie projektu na strony zaangażowane bezpośrednio oraz innych interesariuszy, które będzie potencjalnym zaczątkiem dalszej współpracy, wymiany doświadczeń oraz realizacji projektów i polityk skierowanych do rodzin. Ważnym rezultatem będzie zapoczątkowanie nowego, międzynarodowego THINK – TANKU – ośrodka badań, analiz i wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie.
 •  Projekt adresowany jest do przedstawicieli instytucji pomocowych, które zajmują się wsparciem indywidualnym jednostek, jak również rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Rezultaty

Osiągnięcie celów będzie bezpośrednią konsekwencją wypracowania w ramach projektu następujących rezultatów:

 • Internetowa platforma edukacyjna “Integracja przez Edukację” – interaktywne narzędzie edukacyjne skierowane do grupy docelowej projektu oraz innych zainteresowanych tematyką projektu. Na platformie umieszczone zostaną gotowe scenariusze zajęć warsztatowych oraz rozmów indywidualnych wykorzystujących różnorodne metody pozaformalne ukierunkowane przede wszystkim na: motywowanie członków rodzin do współpracy i samodzielnego rozwiązywania problemów; doradztwo; planowanie indywidualnych ścieżek integracji społeczno – zawodowej; odkrywanie talentów i wybieranie indywidualnych ścieżek ich rozwoju; case management.
 • Raport z badań fokusowych “Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie” zawierający analizę potrzeb grupy docelowej oraz oczekiwań odbiorców systemu wsparcia w kontekście wykorzystania metodologii pracy asystenta rodziny w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodzin.
 • E – book: „Integracja przez Edukację – metodologia asystentury rodzinnej”. Podręcznik metod, narzędzi, technik pracy z rodziną możliwych do zastosowania w codziennej praktyce przez przedstawicieli grupy docelowej.

Główne działania

Główne działania projektowe prowadzące do uzyskania rezulatów pracy intelektulaniej są następujące:

 • Międzynarodowe spotkania projektowe, podczas których nastąpi wymiana doświadczeń, dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi;
 • Badanie potrzeb grupy docelowej metodą FOCUS GROUP INTERVIEW;
 • Szkolenia dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny – każdy z bezpośrednich uczestników projektu weźmie udział w szkoleniu poświęconym zastosowaniu narzędzi edukacji pozaformalnej w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • Wizyty studyjne dla przedstawicieli grupy docelowej, podczas których uczestnicy szkoleń będą obserwowali pracę swoich kolegów z krajów partnerskich;
 • Testowanie wypracowanych metod i narzędzi w codziennej pracy z rodzinami;
 • Konferencje upowszechniające rezultaty projektu przeprowadzone w każdym z krajów partnerskich skierowane do lokalnych, regionalnych i krajowych decydentów polityki społecznej oraz edukacji, ekspertów oraz szeroko rozumianej kadry pracującej z rodziną